دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدکاظم   رحمان ستایش

پست الکترونیکی : m-rahmansetayesh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حوزوی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1387/08/24

محمدکاظم رحمان ستایش

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^